Projekty 2019

Projekt „Razem Plus! II”.

Projekt realizowany w konsorcjum.
Wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/4/34/2018-2020 zawarta w dniu 14.03.2018 – projekt wieloletni do końca 2020 roku.

Projekt „PKD Jagiellońska 34”.

Prowadzenie poradnictwa około testowego związanego z testowaniem na obecność HIV
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/4/30/2018-2020 zawarta w dniu 25.03.2018 – projekt wieloletni do 2020 roku.

Projekt „Nie jesteś sam!”

Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi.
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/6/10/492/2018-2021 zawarta w dniu 25.03.2018 – projekt wieloletni do 2021 roku.

Projekt „Trzeźwa i odpowiedzialna młodość IV”

Wspieranie specjalistycznych działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2019 roku ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Śródmieście.
Donator: Dzielnica Śródmieście M. St. Warszawy
Umowa nr ŚRO/WSS/B/VI/1/6/10/327/2019/453/1167 zawarta w dniu 02.04.2019

Projekt „Żyj odpowiedzialnie VI”

Prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV, skierowanych do młodzieży w wieku 13-18 lat.
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr UMIA/PS/B/VI/1/4/147/2019-2021 zawarta w dniu 02.10.2019 – projekt wieloletni do 2021 roku.

Projekt „Kochaj bezpieczniej II”

Projekt realizowany w konsorcjum.
Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.
Donator: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/4/27/2018-2020 zawarta w dniu 25.03.2018 – projekt wieloletni do 2020 roku.

Projekt „Safer Party II”

Wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających szkodliwie i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych , obejmujące działalność edukacyjną i inne.
Donator: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Biuro Edukacji Społecznej.
Umowa nr 145/223/19 zawarta w dniu 25.07.2019.

Projekt „Razem 2019”.

Centralne obchody World AIDS Day 2019 w Warszawie.

Projekt „Wspólna Wigilia”

Organizacja spotkania wigilijnego oraz pomocy świątecznej dla podopiecznych Zjednoczenia dzięki wsparciu Firmy Gilead Sciences Poland Sp. z o. o.
Umowa darowizny.